• Ang HIV ay hindi nakukuha o naisasalin sa iba sa pamamagitan ng pagkain, mga damit, mag gamit ng palikuran, pinggan, paghawak, pagyakap, pakikipagkamay, laway, social kissing o lamok 1https://bit.ly/3Dkwig6

Leave a comment

Your email address will not be published.